Privacy policy

Wij begrijpen dat jouw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Tervia’s NV (hierna genoemd “Tervia’s”, “wij” of “ons”). Jouw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website tervias.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen Tervia’s en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) bij het bezoeken van de gebouwen en/of de vestigingen van Tervia’s.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Wij willen benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, beroep doen op de diensten van Tervia’s, het aankopen van producten en of diensten van ons, het inschrijven op de nieuwbrief, iedere (vorm van) communicatie met Tervia’s en/of de inschrijving voor een event van Tervia’s impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Tervia’s.

Soorten persoonsgegevens

Tervia’s beperkt zich enkel tot het bijhouden van het hoogstnoodzakelijke in functie van de samenwerking met ons. Tervia’s verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de Website. Zo zal Tervia’s, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de Website, van welk webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij elke vorm van contact met ons. De door Tervia’s verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door jou verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

Gebruik persoonsgegevens

Tervia’s verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de afhandeling in functie van de uitoefening van haar opdrachten (o.a. klantenadministratie, opvolgen van leveringen en bestellingen, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde boodschappen).

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen jouw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, datacenters en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader je persoonsgegevens openbaar maken aan derden is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens openbaar maken:

In alle overige gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor jouw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van jouw persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Jouw privacy rechten

In het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschik je over volgende privacy rechten:

Wanneer je jouw privacyrechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@tervias.be of per post.

Je kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde wijze. Bovendien kan je steeds via jouw account jouw persoonsgegevens die je diende mee te delen bij de aanmaak van je account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wil je geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van ons meer ontvangen, kan je jou op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij verbinden ons er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.

Wij zullen alle persoonsgegevens die we hebben verzameld, bewaren op de server, aanwezig op haar site, in de cloud in Office 365 alsook in de vorm van een back-up op een externe netwerkschijf.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Tervia’s, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat wij in dit kader geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Update Privacy Verklaring

Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer je één van deze links aanklikt, ga je mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou zou kunnen verzamelen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van jouw persoonsgegevens. Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer ons

Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren:

Indien je ontevreden bent omtrent de manier waarop wij deze vragen of opmerkingen hebben behandeld of wanneer je enige klachten hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verzamelen, gebruikt of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie.